page 4

1. "1991, 92, 93...", 1992. - (mixed technique on wood, pencil), 40,5 x 33 cm.  /  "1991,92,93", 1992. - (technique mixte sur bois, crayon), 40,5 x 33 cm.  / "1991,92,93...", 1992. - (kombinovana tehnika na drvetu, olovka), 40,5 x 33 cm.2. "White square", 1993. - (mixed technique on wood, bronzes), 40,5 x 33 cm.   /  "Carre blanc", 1993. - (technique mixte sur bois, bronze), 40,5 x 33 cm.  /  "Beli kvadrat", 1993. - (kombinovana tehnika na drvetu, bronza), 40,5 x 33 cm. 3. "The Horizon", 1994. - (mixed technique on wood, bronzes), 40,5 x 33 cm. / "Le Horizon", 1994. - (technique mixte sur bois, bronze), 40,5 x 33 cm.  /  "Horizont", 1994. - (kombinovana tehnika na drvetu, bronza), 40,5 x 33 cm. 4.  "Icon", 1993. - (mixed technique on wood, gold), 40,5 x 33 cm. / "Icône", 1993. - (technique mixte sur bois, l'or), 40,5 x 33 cm.  / "Ikona", 1993. - (kombinovana tehnika na drvetu, zlato), 40,5 x 33 cm.